тел: +359 895 685 472 | e-mail: kodas@mail.bg
Строителен надзор, Проектиране
и Инвеститорски контрол

Услуги

"Фирма Кодас Консултинг ЕООД изготвя инвестиционни проекти, изпълнява строителен надзор и инвеститорски контрол от 2007 година. От създаването си до днес е участвала в множество проекти.

Провеждане на предпроектни проучвания. Изготвяне на инвестиционни проекти за сгради, промишлени съоръжения и инфраструктурни обекти.
Изготвени проекти :

 1. СУПЕРМАРКЕТ, в УПИ ХХVIІ-124,125, кв. 1, ж.к. „Промишлена зона” по плана на гр. Враца;
 2. СУПЕРМАРКЕТ за хранителни и битови стоки с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, и амбалажно помещение в УПИ ІII, кв. 133, м. “Красно село – плавателен канал”, р-н Триадица, гр. София;
 3. СУПЕРМАРКЕТ  С ОТКРИТ ПАРКИНГ в УПИ II-1585,1715,1877,кв. 2а, м. НПЗ „Орион”, гр. София;
 4. СУПЕРМАРКЕТ  С ОТКРИТ ПАРКИНГ в УПИ, ІV- 118, кв. 2, м. „ Хаджи Димитър”, ул. „Резбарска”, гр. София;
 5. СУПЕРМАРКЕТ  С ОТКРИТ ПАРКИНГ в УПИ І-117,179а,1222, кв. 247Б, м. “Христо Смирненски – Слатина”, гр. София;
 6. СУПЕРМАРКЕТ  в УПИ I-23, 47, кв. 1, м. „Стопански двор Връбница“, бул. „Ломско шосе“ 218, р-н Връбница, гр. София;
 7. АВТОМИВКА С КАФЕ И ОФИС в УПИ ІІ 333,379, кв. 1, м. Юбилейна гора, р-н Овча купел, гр. София;
 8. АВТОСЕРВИЗ, ШОУРУМ И ОФИСНА СГРАД в УПИ IX-467, кв.26, м. „Голямата локва – търговски парк – София“, кв. Враждебна, м. „Новото ливаде“, р-н Кремиковци, гр. София;
 9. ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ ІII 593, кв.22 по плана на кв. Сеславци, гр. София;
 10. ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ І 288,289,291,292, кв.1, кв. Кремиковци, гр. София
 11. СГРАДА С ШОУРУМ, ОФИСИ И СКЛАДОВЕ в УПИ І-117, КВ. 4а, м. “Складова зона Корията”, кв. Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София;
 12. СКЛАДОВА БАЗА НА „ИНТЕРКЕРАМИК“ ООД в УПИ IIІ 29,30, кв.4, м. “ Враждебна юг“, гр. София;
 13. ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ЗАГОТОВКИ И РАЗФАСОВКИ ОТ ДОМАШНИ КОПИТНИ ЖИВОТНИ в УПИ 140014, м. „Чифлика“, гр. Лясковец;
 14. ОБЕКТ С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – СКИ ГАРДЕРОБ, РЕСТОРАНТ, МАГАЗИН, БЪРЗА ЗАКУСКА в УПИ II-10003, кв. 1в, м. „Студенец”, к.к. Пампорово, гр. Смолян;
 15. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ в УПИ VI-3015, кв. 27, м. „В.З. Бели брег“, гр. Банкя;
 16. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПИ I – 506, кв. 59, м. гр. Бухово, р-н Кремиковци, гр. София
 17. ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IX-416, кв. 18а в, м. „Надежда 1а“, р-н Надежда, гр. София;
 18. ПОДВИЖНО ХАЛЕ С КРАН;
 19. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪК – ЖЕЛЯЗОСЪДЪРЖАЩА СУРОВИНА в ПИ с идентификатор 22304.7930.15, общ. Кремиковци, гр. София;
 20. ДВЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XLIV-742,743,744, кв.265б, гр.София, район Витоша, м. Павлово – Бъкстон
 21. ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ IV 805 КВ. 75а ПО ПЛАНА НА м. „КРАСНО СЕЛО – СТРЕЛБИЩЕ- УРБ. БЛ. 32“ р-н „ТРИАДИЦА“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 22. ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА Kъща за гости –  с. Арбанаси, УПИ V-93, кв. 21
 23. СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗСК КРЕМИКОВЦ
 24. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, кв. Враждебна, район Кремиковци
 25. Фуражна кухня, силози, складове за меки продукти, склад готова продукция, администрация, изгребна яма, ПП резервоар, с. Яна, район „Кремиковци“ СО
 26. Сграда 1 от две жилищни сгради с гаражи находяща се в № УПИ XV-1005, в кв.26а (стар кв.7), м.Овча купел, Столична община
 27. Сграда 2 от две жилищни сгради с гаражи находяща се в № УПИ XV-1005, в кв.26а (стар кв.7), м.Овча купел, Столична община
 1. ОФИС СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ул. „Княз Борис“ № 98А, гр. София
 2. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД”, ул. „Дякон Игнатий“ № 1, гр. София
 3. Реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй и изграждане на стадион със спортни площадки в гр. Козлодуй.
 4. КОДАС КОНСУЛТИНГ” ЕООД има сключен договор № РД -02 – 37 – 5 / 15.01.2014 г. с Министерство на Регионалното развитие и благоустройство по проект с наименование: „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма Регионално развитие“ 2007- 2013 г., с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите“. Задачата по договора е: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд” – обособена позиция № 6. До момента са извършени 76 бр. проверки и са предадени докладите и приложенията към тях от тези проверки.
На „Кодас Консултинг” ЕООД са възлагани експертизи и технически контрол върху проекти.
Извършено е обследване състоянието на конструкцията на сградите на голяма верига магазини за хранителни стоки, както след тригодишна експлоатация, така и след сеизмично въздействие. Обследванията включват и проверки на заваръчни съединения с ултразвук и гамаграфия.
При упражняването на строителен надзор, на редица обекти се изпълняват обследвания с прилагане на съответните технически средства.
 1. Предприятие за преработка на зърнени храни и варива в ПИ с идентификатор 68134.8702.87, прилежащи територии на Чепинско шосе – местност „Вировете“, р-н Кремиковци, гр. София
 2. Външно ел. захранване – кабели СрН на предприятие за преработка на зърнени храни и варива в ПИ с идентификатор 68134.8702.87, прилежащи територии на Чепинско шосе – местност „Вировете“, р-н Кремиковци, гр. София
 3. Уличен водопровод ф200“, по общински път /№97/ с начало: връзка от съществуващия водопровод ф700 /Ст./, пресичащ общинския път /№97/, по улицата /път/ в северна посока до СВО на ПИ с идентификатор 68134.8702.87 по КККР, м. Вировете, кв. Орландовци, СО р-н Кремиковци, гр. София за предприятие за преработка на зърнени храни и варива;
 4. „Жилищна и офис сграда“ в УПИ II 538, кв.25, м. „в. з. Беловодски път“, р-н „Витоша”, гр.София;
 5. Складова база – Склад 1, Склад 2, Администрация №3, Склад 4, Склад 5 в УПИ VII – 195, кв.45, м. „Орландовци – Малашевци“, р-н Сердика, гр. София;
 6. Пристрояване, вътрешно преустройство и смяна на предназначението на кухня със столова в цех за месопреработване в УПИ IX за произв., скл. и обсл. дейности, кв. 2 по плана на гр. София, НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци“, р-н Подуяне, ул. „Резбарска“ №7, гр. София;
 7. „Транжорна за месо“ в УПИ V – 650, кв.5б, местност НПЗ„Илиянци – запад”, р-н Надежда, гр. София;
 8. Множество жилищни сгради;
Back to Top